UPRAVLJANJE OTPADOM

Higia d.o.o. je u proteklom periodu obavila transport značajnih količina otpadnog perhloretilena (tetrahloroetilen, etilen tetrahlorid) i adekvatno ga zbrinula, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine. Pravilno upravljanje otpadom ove vrste je od velikog značaja za sve one grane industrije u kojima se perhloretilen koristi u radu. Otpadni perhloretilen je klasifikovan kao opasan otpad i pri rukovanju sa njime neophodno je postupati sa naročitom pažnjom. Opasan otpad, prema Zakonu o upravljanju otpadom, pri transportu mora biti adekvatno upakovan, transportovan u skladu sa važećim propisima (ADR transport) i na kraju pravilno zbrinut kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu.

Perhloretilen je organska bezbojna tečnost koja se najčešće koristi za hemijsko čišćenje, i u metalnoj industriji za čišćenje i suvo odmašćivanje. Takođe se često upotrebljava kao rastvarač.

Izlaganje perhloretilenom kod ljudi može izazvati iritaciju kože, alergijske reakcije na koži, pospanost i nesvesticu, ako dođe do udisanja i dugotrajnog izlaganja. Ustanovljeno je da ukoliko se njime adekvatno rukuje, perhloretilen ne predstavlja merljivi kancerogeni rizik za čoveka, mada pri rukovanju sa njime treba postupati sa oprezom.

Nephodno je naglasiti da je otrovan za vodene organizme, zbog čega je od velikog značaja sprečiti njegovo ispuštanje u životnu sredinu, jer može izazvati dugoročne štetne posledice na vodenu okolinu.