Kontrolne liste – Zakon o inspekcijskom nadzoru

Među ključnim dokumentima kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015 – dalje: Zakon) nalaze se kontrolne liste. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na svom zvaničnom sajtu objavilo Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama da pripreme kontrolne liste tzv. “ček liste” .

Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere za čiju nadležnost je ovlašćena inspekcija. Lista se formira prema težini mogućih posledica u određenoj oblasti, saglasno pravilima o proceni  rizika. Zakonom je predviđeno da kontrolne liste sačinjava inspekcija iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora i dužna je da ih objavi na svojoj zvaničnoj internet stranici. U toku redovnog inspekcijskog nadzora, inspektor primenjuje kontrolne liste i samo u izuzetnim situacijama (visokorizične situacije) inspektor može da postupi  preventivno/korektivno u skladu sa svojim ovlašćenjima. Inspekcija najmanje dva puta godišnje preispituje sadržaj kontrolnih listi. Ukoliko utvrdi da je opravdano, inspekcija može da menja tj. koriguje kontrolne liste. Sadržaj kontrolne liste, kao i činjenice koje su u njoj konstantovane moraju biti overene pečatom i potpisom od strane službenog lica – inspektora i nadziranog subjekta, tj. prisutnog lica.

Kontrolne liste iz oblasti zaštite životne sredine nalaze se na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i podeljene su po oblastima:

Inspektor je dužan da najmanje tri dana unapred obavesti ispitivano lice o predstojećoj inspekcijskoj kontroli.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa važećim zakonima i drugim propisima, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

One takođe, pomažu nadziranom subjektu, kako bi oni unapred znali koje su njihova prava, odgovornosti, obaveze. Pomoću ovih listi, nadzirani subjekat, zna tačno šta inspektor može od njega da traži.

Kontrolne liste vezane za upravljanje otpadom su sledeće:

 • Kontrolna lista za dokumentaciju
 • Skladištenje otpada
 • Tretman otpada
 • Tretman otpada insineracijom i ko-insineracijom
 • Tretman otpada za dobijanje proizvoda koji se stavljaju na tržište
 • Otpadna ulja
 • PCB i PCB otpad
 • POPs otpad
 • Otpadna guma
 • Otpadna vozila
 • Baterije i akumulatori
 • Otpadna EE oprema
 • Fluoroscentne cevi  koje sadrže živu
 • Otpadni azbest
 • Medicinski otpad
 • Deponije
 • Ambalažni otpad
 • Kontrolna lista za stavljanje plastičnih kesa na tržište RS
 • Zemljište

Takođe vezano za upravljanje otpadom potrebno je obratiti pažnju i na sledeće kontrolne liste iz oblasti zaštite životne sredine u industrijskim objektima:

 • Postupanje proizvođača opasnog otpada
 • Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

Kontrolne liste će biti deo jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije, čije uspostavljanje je predviđa Zakon o inspekcijskom nadzoru i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 142/14).