Zašto je važan Dokument o kretanju otpada?

Dokument o kretanju otpada

Dokument o kretanju otpada

Svako kretanje otpada prati poseban dokument – Dokument o kretanju otpada.

Kako postoji opasan otpad i neopasan otpad tako se i obrasci Dokumenta o kretanju otpada razlikuju te postoji Dokument o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) i Dokument o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O).

Obrazac Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (D.O.K.O) prilikom kretanja otpada izrađuje se u 4 (četiri) istovetna primerka, a obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada (D.O.K.O.O) prilikom kretanja opasnog otpada izrađuje se u 6 (šest) istovetnih primeraka.

Zašto je važno da svako kretanje otpada prati dokument o kretanju otpada?

Pre svakog otpočinjanja kretanja otpada proizvođač odnosno vlasnik otpada mora da klasifikuje otpad i da čuva kopiju dokumenta o otpremi otpada sve dok ne dobije primerak popunjenog Dokumenta od kretanju otpada od primaoca kojim se potvrđuje da je otpad primljen.

Pri kretanju otpada svaka strana u lancu kretanja otpada zadržava po jedan primerak.

Pre započinjanja kretanja opasnog otpada neophodno je 3 (tri) dana pre započinjanja kretanja opasnog otpada obaviti najavu kretanja opasnog otpada Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Ako svaka strana u lancu kretanja poseduje svoj primerak dokumenta o kretanju otpada sprečavaju se zloupotrebe, otpadom se upravlja na zakonom propisan način tj. otpad se predaje na tretman, reciklažu, adekvatno se odlaže ili biva podvrgnut termičkoj obradi. Na ovaj način se štiti životna sredina, jer se otpad predaje operaterima koji poseduju dozvole za upravljanje otpadom izdate od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Za svoje klijenta Higia d.o.o. izrađuje dokumente o kretanju opasnog i neopasnog otpada i obavlja najavu kretanja opasnog otpada Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.