DELATNOST

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Nudimo Vam kompletan paket usluga koji obuhvata adekvatno zbrinjavanje Vašeg opasnog i neopasnog otpada koji nastaje u procesu rada koji podrazumeva prikupljanje, transport ADR vozilima i krajnje zbrinjavanje na ekološki i održiv način uz primenu najboljih dostupnih tehnika.

Opširnije...
Upravljanje opasnim otpadom

Upravljanje opasnim otpadom

Higia d.o.o. poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i u mogućnosti smo da obavimo preuzimanje opasnog otpada u skladu sa Vašim potrebama. Upravljamo opasnim otpadom na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Opširnije...
Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Za Vas osmišljavamo rešenje za upravljanje otpadom specijalno po vašoj meri:

  • Konsultantske usluge u oblasti upravljanja otpadom u koje spadaju i izrada planova o upravljanju otpadom, ishodovanje potrebnih dozvola, ispitivanje otpada, izrada izveštaja o otpadu, obuka radnika za upravljanje otpadom i izradu druge potrebne dokumentacije i komunikacija sa nadležnim ministarstvom
  • Upravljanje hemikalijama, kao i pripremu prateće dokumentacije
  • Poslovi savetnika za hemikalije i obuku za bezbedan rad sa hemikalijama
Opširnije...
Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Kroz saradnju sa klijentima cilj nam je da budućim generacijama ostavimo čistu životnu sredinu, kroz našu stalnu težnju ka unapređenju sistema upravljanja otpadom naših klijenata sa akcentom na ponovnu upotrebu i reciklažu otpada koji nastaje u pri njihovom radu, što predstavlja rastući potencijal za smanjenje emisije gasova staklene bašte kroz očuvanje sirovih materijala i smanjenje potrošnje fosilnih goriva. Poslovnu aktivnost obavljamo u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine. Radimo na stalnoj obuci naših zaposlenih da preventivno deluju i neprekidno rade na poboljšanju zaštite životne sredine.

Opširnije...