SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – 05. jun

SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svetski dan zaštite životne sredine, osnovan je od strane Generalne skupštine UN 1972. godine i obeležava se svake godine 5. juna u više od 100 država sveta.

Cilj obeležavanja ovog dana jeste razvijanje ekološke svesti i to posebno organizovanjem brojnih aktivnosti kao što su stručni i naučni skupovi, aktivnosti na lokalnom nivou kao što su šetnje, sadnja drveća, biciklističke vožnje, koncerti, pozorišne predstave, festivali, takmičenja u školama, kampanje čišćenja i recikliranja kao i kampanje sa tematikom iz oblasti zaštite životne sredine.

Kako bi mogli svaki dan da uživamo u zdravoj životnoj sredini ne smemo se zaustaviti na akcijama koje se organizuju samo na ovaj dan, nego je potrebno svaki dan aktivno raditi na očuvanju sredine.

Od nastanka sveta, čovek je produkovao otpad, s početka neopasan, no sa razvojem industrije sve više i industrijski otpad, koji nastaje u procesima proizvodnje, od čega opasan otpad predstavlja najveći problem u oblasti zaštite životne sredine. Sve većim razvojem civilizacije, nastaju i veće količine otpadnih materija. Jedan od veoma bitnih problema, naročito u Srbiji je taj što se takav otpad često ne odlaže na adekvatan način.

Pravilno skladištenje, kao i adekvatan tretman otpada, predstavljaju značajne korake ka unapređenju kvaliteta životne sredine. Skladištenje otpada, posebno opasnog otpada se mora obavljati na posebno opremljenim i za to namenjenim lokacijama, a tretman otpada mora da bude u skladu sa vrstom otpada i mora se obaviti na način koji najmanje utiče na životnu sredinu.

Neophodno je skrenuti pažnju na proizvode koji nakon upotrebe, postaju posebni tokovi otpada. U takve proizvode spadaju: gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona…), proizvodi koji sadrže azbest, baterije i akumulatori, sva mineralna i sintetička ulja, koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, naročito ona iskorišćena, električni i elektronski proizvodi (mali i veliki električni aparati, sijalice…) i motorna vozila. Ova kategorija je posebno osetljiva jer se neadekvatnim postupanjem sa ovakvim otpadom ostavlja trajno negativan uticaj na životnu sredinu.

U upravljanju otpadom veoma je važno planski delovati kako bi se izbegli nepotrebni troškovi. Jedan od načina da se ovo postigne je i izrada adekvatnog Plana upravljanja otpadom kojim se vrši identifikacija količina i tokova otpada uz primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Naša firma je u proteklom periodu obavila transport značajnih količina neopasnog, a i opasnog otpada i propisno ga zbrinula, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine.

U svom radu težimo održivom razvoju i podizanju ekološke svesti, tako što prvenstveno preventivno delujemo na nastanak otpada stalnom edukacijom naših klijenata kao i izradom planskih dokumenata.