DELATNOST » ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine

Uvrstite svoje ime u listu odgovornih privrednih subjekata koji brinu o životnoj sredini. Usaglasite svoje poslovanje sa sve kompleksnijim izazovima koji nameću domaća i strana konkurencija kao i zakonski propisi Evropske unije i Republike Srbije.


Politika zaštite životne sredine uspešnih i ekološki odgovornih firmi bazira se na opšte prihvaćenim i priznatim načelima koji su relevantni u procesu planiranja upravljanja otpadom:

  • principu prevencije
  • principu predostrožnosti
  • principu ″Zagađivač plaća″
  • principu blizine
  • principu hijerarhije upravljanja otpadom

Primenjujući navedene principe u zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom, možete ostvariti i ekonomsku dobit koja se manifestuje u smanjenju troškova skladištenja, rukovanja, transporta, tretmana i konačnog odlaganja otpadnih materijala.

Svakim danom sve više preduzeća uviđa da postoji veliki broj povoljnosti koje nastaju usled ekološki odgovornog poslovanja. Neke od tih povoljnosti su uštede na troškovima, otpad koji može biti izvor prihoda i konkurentna prednost, jer sve više klijenata radije bira poslovanje sa firmama koje brinu o životnoj sredini. Izdvajanjem Vaše firme kao ekološki odgovorne firme privući ćete nove klijente, i mogu Vam se otvoriti nova tržišta.

U firmama koje su svoje poslovanje okrenule ka ekološkom poslovanju zainteresovanost radnika je veća, a i podiže se njihova svest o važnosti takvog poslovanja jer ono donosi prihod kompaniji i vodi ka prepoznatljivosti firme kao ekološki svesne.