Neadekvatno odlaganje opasnog otpada i njegove posledice

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada

Neadekvatno odlaganje opasnog otpada predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji i zakonom je zabranjeno jer ostavlja velike posledice po životnu sredinu.

Opasan otpad koji se ne preda ovlašćenom operateru uglavnom biva bačen na neuslovne divlje deponije i tako zagađuje zemljište, vodu i vazduh. Ovakvo postupanje sa otpadom je veoma opasno jer se mešanjem opasnog i neopasnog otpada stvaraju još opasniji toksični spojevi koji kasnije dospevaju u podzemnu vodu i vodotokove. Ovo posebno predstavlja problem i poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom, koji zbog toga imaju materijalnu štetu jer im se kvalitet namirnica smanjuje, i vrlo lako mogu da izgube sertifikat o organskoj proizvodnji.

Jedan od neuspelih pokušaja da se nešto uradi na polju zbrinjavanja opasne kontaminirane ambalaže od pesticida jeste i akcija koja je održana u opštini Bački Petrovac, gde su na izlazima sa njiva bili postavljeni kontejneri u koje bi poljoprivrednici mogli odložiti otpadnu ambalažu. Po reakcijama građana odziv je bio velik i kontejneri su bili brzo napunjeni. Problem je nastao kada je taj opasan otpad trebalo predati na zbrinjavanje, jer je umesto da otpad bude predat ovlašćenom operateru, koji bi ga adekvatno zbrinuo, on završio na lokalnoj deponiji u opštini Bački Petrovac koja nije adekvatna za odlaganje ove vrste otpada. U ovom slučaju lokalna samouprava nije pokazala dovoljno stručnosti da ovaj problem reši na adekvatan način, i time je načinjena šteta po životnu sredinu. Lokalna samouprava je dužna da snosi troškove uklanjanja i zbrinjavanja opasnog otpada odloženog izvan deponije, čije poreklo ne može da se utvrdi, odnosno ustanovi njegova veza sa proizvođačem, odnosno licem koje ga je odložilo. Očigledno je da je najgore rešenje, da se opasan otpad odloži na deponiju, lokalnoj samoupravi bilo i najbolje, a očigledan motiv im je bila ušteda sredstava. Postavlja se pitanje kolika šteta je načinjena na ovaj način, ako se uzme činjenica da lokalna deponija nije adekvatna za odlaganje ove vrste otpada i da se često događa da otpad na njoj gori danima? Lokalna samouprava mora biti uzor privrednicima i građanima koji moraju biti sigurni da se na ključnim pozicijama nalaze stručni i savesni ljudi.

Problem neadekvatnog odlaganja opasnog otpada video se i na osnovu skorašnjeg događaja u Novom Sadu kada su radnici preduzeća JKP „Čistoća“ zbrinuti na Institutu u Sremskoj Kamenici zbog respiratornih problema, posle udisanja opasnih materija nakon redovnog istovaranja kontejnera u novosadskom naselju Liman IV. Neodgovornost pojedinaca koji su opasan otpad bacili u komunalni kontejner mogla je ostaviti i veće posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Nakon analize o kom otpadu se radi, i uz podatke o pravnim licima kod kojih ova vrsta otpada može nastati vrlo se lako može otkriti ko je krivac za ovakvo neodgovorno postupanje i adekvatno ga kazniti. Pravovremena reakcija inspekcije i njen efektivan rad je u ovakvim slučajevima od presudne važnosti.

Na edukaciji pravnih lica i stanovništva se mora intenzivno raditi, i u tome veliki uticaj imaju nadležno ministarstvo i inspekcija, koji moraju da pomognu privredi da implementira sistem upravljanja otpadom u svoj rad. Samo edukacijom, adekvatnom implementacijom, efektivnim kontrolama, stalnim prilagođavanjem zakonodavstva stvarnom stanju u Srbiji može se poboljšati situacija u oblasti zaštite životne sredine.

Sistem upravljanja otpadom se stalno mora nadograđivati i usavršavati, i mora se omogućiti i građanima da adekvatno odlože svoj opasan otpad. U Srbiji na žalost ne postoji takav sistem. I mi se u našem radu susrećemo sa pitanjima građana koji su ekološki osvešćeni i ne žele da svoj opasan otpad bace u komunalni kontejner, ali na žalost ne možemo da im pomognemo i preuzmemo takav otpad.

Kroz konstantnu saradnju sa privredom asistiramo pri implementaciji odredaba Zakona o upravljanju otpadom, kako bi što više olakšali rad našim klijentima i pomogli im da svoj opasan otpad zbrinu na najbolji mogući način. Pri samom radu sa otpadom veliku pažnju poklanjamo odabiru najboljeg rešenja pri zbrinjavanju otpada,  adekvatnom pakovanju i transportu otpada.