DELATNOST » OPASAN OTPAD

Opasan otpad

Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima koje ga čine opasnim, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan.

U velikoj količini otpada koji dolazi iz industrije kao što je hemijska industrija, proizvodnja električne i elektronske opreme, proizvodnja baterija i akumulatora, proizvodnja boja, elektroliza, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja plastike, kožna industrija. Opasan otpad nastaje i u trgovinama, domaćinstvima, zdravstvu, poljoprivredi i na drugim mestima.

Sa opasnim otpadom se mora upravljati na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

  • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
  • opasnosti po biljni i životinjski svet;
  • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
  • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
  • nivoa buke i neprijatnih mirisa.

U opasan otpad spadaju otpadna rabljena ulja, kontaminirana ambalaža, zauljene krpice, otpadni akumulatori, otpadne boje i farbe, otpadni filteri, zauljena voda i razni drugi.

Preuzimanje i transport opasnog otpada

Lice koje vrši sakupljanje otpada, odnosno transport otpada sakuplja otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuje ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje.

Preuzimanje opasnog otpada od proizvođača ili vlasnika otpada podrazumeva njegovo sakupljanje i pakovanje u odgovarajuću ambalažu kojom bi se sprečilo curenje ili rasipanje otpada i njegov transport do primaoca otpada, do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje.

Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta. Ova aktivnost se može obaviti pri samom nastanku otpada, ili se može izvršavati sa ciljem vršenja transporta. Sakupljanje opasnog otpada vrši ovlašteni operater koji ima dozvolu za sakupljanje opasnog otpada izdatu od nadležnog organa.

Transport opasnog otpada jeste prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada, i ovim se može baviti samo lice koje ima dozvolu za transport opasnog otpada izdatu od nadležnog organa.

Otpad se transportuje u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara i kako bi se sprečilo zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.

Transport opasnog otpada može se vršiti samo ADR opremljenim vozilima i sertifikovanim vozilima (cisterna) kojim upravljaju vozači sa sertifikatom o stručnoj osposobljenosti za transport opasnog tereta - ADR. Kretanje opasnog otpada uvek prati Dokument o kretanju otpada koji popunjava proizvođač, odnosno vlasnik i svako ko preuzima opasan otpad. Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada dužan je da trajno čuva kopiju dokumenta kojim se potvrđuje da je kretanje otpada završeno i koji sadrži potpis i pečat primaoca otpada.

transport-opasnog-otpada-ADR vozilima
transport-opasnog-otpada-ADR vozilima
transport-opasnog-otpada-ADR vozilima

Dozvola za upravljanje opasnim otpadom

Dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Prema zakonu o upravljanju otpadom, opasan otpad ne može preuzeti na upravljanje lice koje nema odgovarajuću dozvolu.

Za obavljanje više delatnosti jednog operatera, može se izdati jedna integralna dozvola za upravljanje otpadom.

Higia d.o.o. poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i u mogućnosti smo da obavimo preuzimanje opasnog otpada u skladu sa Vašim potrebama.