DELATNOST » KONSULTANTSKE USLUGE

Konsultantske usluge

Poverena usluga izrade Plana upravljanja otpadom obuhvata:

 1. Izradu Plana upravljanja otpadom u skladu sa članom 15. Zakona o upravljanju otpadom
 2. Predlog organizacije sprovođenja Plana
 3. Ažuriranje Plana u toku prve godine
 4. Klasifikaciju i razvrstavanje otpada
 5. Izrada primera dnevne evidencije
 6. Izrada primera godišnjih izveštaja u skladu sa Pravilnikom
 7. Usklađivanje poverenog segmenta poslovanja sa procedurama standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i ostalim
 8. Usklađivanje  upravljanja  otpadom  sa  procedurama  koje  regulišu  akta  bezbednosti  i  zdravlja  na radu
 9. Obuku  zaposlenih  kod  klijenta  za  upravljanje  otpadom,  u  tri  nivoa  obučavanja  (nivo  nastanka otpada, nivo upravljanja i nivo menadžmenta)
 10. Konsultacije u izboru dobavljača usluga u segmentu upravljanja otpadom
 11. Izrada procedure za praćenje tokova otpada sa primerima dokumenata
 12. Predlog mera za smanjenje nastajanja i bolje iskorišćenje otpada
 13. Prisustvo konsultanta svakom najavljenom inspekcijskom nadzoru.

Poverena usluga obavljanja poslova odgovornog lica za upravljanje otpadom obuhvata:

 1. Kontrola svih propisanih i dogovorenih poslova u vezi sa upravljanjem otpadom
 2. Kontrola izrade i izrada propisane dokumentacije i ažurno vođenje i izveštavanje
 3. Praćenje tokova otpada i obezbeđenje zakonitog postupanja , a u interesu klijenta
 4. Koordinacija  rada  sa  menadžerom  kvaliteta  i  ekologije  ili  licem  kojem  su  navedeni  poslovi delegirani, kao i usklađivanje ovog segmenta poslovanja sa segmentom bezbednosti i zdravlja na radu
 5. Konsalting u izradi i izrada planskih dokumenata u skladu sa zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast
 6. Prisustvo konsultanta po zahtevu klijenta
 7. Telefonske konsultacije prema potrebama klijenta
 8. Prisustvo prilikom najavljenog inspekcijskog nadzora po zahtevu klijenta
 9. Zbrinjavanje otpadnih materijala po nalogu klijenta

Poverena usluga savetnika za hemikalije obuhvata:

 1. Praćenje propisa i obaveštavanje klijenta o izmenama propisa koji se odnose na njega i redovno obaveštavanje o Zakonskim obavezama i eventualnim izmenama u postupanju sa hemikalijama i biocidima
 2. Kontrola svih propisanih i dogovorenih poslova u skladu sa Zakonom o hemikalijama
 3. Izrada dosijea o hemikalijama
 4. Kontrola i korekcije potrebne prateće dokumentacije
 5. Popunjavanje prijave za upis i prijava hemikalija u registar hemikalija
 6. Izrada, priprema i usaglašavanje svih bezbednosnih listova (uključujući prevod do 5 ne prevedenih na godišnjem nivou) u skladu sa Zakonom o hemikalijama i utvrđivanje obaveze dostavljanja liste klijentima
 7. Priprema  sadržaja  etiketa  svih  opasnih hemikalija  i  biocidnih proizvoda u  skladu  sa  Zakonom  o hemikalijama i Zakonom o biocidima, i kontrola i korekcije postojećih etiketa
 8. Vođenje propisanih evidencija i čuvanje evidencija po zahtevu klijenta
 9. Kontrola  kompletne  postojeće  dokumentacije,  neophodne  pri  uvozu,  skladištenju  i  trgovini hemikalijama i biocidima u skladu sa Zakonom o hemikalijama
 10. Kontrola propisanog skladištenja hemikalija
 11. Obezbeđenje  stručne  pomoći  oko  pribavljanja  potrebnih  dozvola  za  uvoz  hemikalija  i sprovođenje Zakonom propisanih procedura
 12. Telefonske konsultacije prema potrebama klijenta
 13. Zastupanje klijenta ispred inspekcije nadležne za hemikalije i biocide
 14. Saradnja i komunikacija sa nadležnim Ministarstvom
 15. Komunikacija  e-mailom  ili  telefonom  sa  osobama   koje  su  odgovorne  za  postupanje  sa hemikalijama  i  biocidima  kod  klijentovih  poslovnih partnera  u  skladu  sa  Zakonskim  obavezama klijenta
 16. Periodično  (jedan  do  dva  puta  godišnje)  stručno  obučavanje  zaposlenih  kod  klijenta  za bezbedan  rad  sa  hemikalijama,  i  osposobljavanje  za  nenajavljene  upite  inspekcije  i  zahteve stranaka
 17. Primena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija
 18. Primena ograničenja i zabrana koje se odnose na hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
 19. Konsalting u postupanju sa hemikalijama u slučaju vanrednih upita
 20. Ostali poslovi po nalogu klijenta iz domena primene Zakona o hemikalijama