SERTIFIKATI I DOZVOLE » INTEGRALNA DOZVOLA

Integralna dozvola

Srpski grb

Republika Srbija
MINISTARSTVO ENERGETIKE,
RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 19-00-00773/2013-05
Datum: 17.01.2014.
Beograd


P.S. Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 14. Zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», br. 72/12 i76/13), članova 59., 60. i. 70. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10 ) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i «Službeni glasnik RS», br. 30/10), rešavajući po zahtevu operatera „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, ul. Stevana Šupljikca br. 147/8, za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, broj predmeta 19-00-00773/2013-05 od 04.12.2013. godine, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, ministar donosi


REŠENjE O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SAKUPLjANjE I TRANSPORT NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE


Izdaje se integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada (naveden u tački 2.1.1.) i opasnog otpada (naveden u u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije, registarskog broja 1342 operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva i utvrđuje se sledeće:


A. OPŠTI PODACI

 1. Opšti podaci o dozvoli Izdaje se dozvola operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, za obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta neopasnog otpada (navedenog u tački 2.1.1.) i opasnog otpada (navedenog u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10).
 2. Opšti podaci o opremi i sredstvima za rad Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva je kompletno opremljen za sakupljanje i transport neopasnog otpada (navedenog u tački 2.1.1.) i opasnog otpada (navedeno u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije.

B. DELATNOST ZA KOJU JE ZAHTEV PODNET I OCENA ZAHTEVA

1.) Kratak opis delatnosti za koju je zahtev podnet

Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, se bavi sakupljanjem i transportom neopasnog otpada (navedeno u tački 2.1.1.) i opasnog otpada (navedeno u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije.
Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, vrši poslove sakupljanja i transporta otpada, tako što neopasan i opasan otpad preuzima od vlasnika otpada i transportuje do kupca, odnosno operatera koji ima dozvolu za tretman istog.
Prilikom preuzimanja otpada operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva preuzima otpad od vlasnika otpada u ambalaži i transportnom pakovanju koje je predviđeno za datu vrstu otpada.
Transport neopasnog otpada vrši se drumskim saobraćajem uz poštovanje propisa o drumskom prevozu. Svaki transport predmetnog neopasnog otpada prati Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13). Transport opasnog otpada vrši se sertifikovanim teretnim vozilima za prevoz opasnog tereta (ADR). Upravljanje vozilom vrši lice koje poseduje ADR sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača za vozila koja prevoze opasan teret. Radi bezbednosti u saobraćaju, sva oprema se u vozilu pakuje i slaže na propisan i bezbedan način. Transport opasnog otpada vrši se drumskim saobraćajem uz poštovanje propisa o drumskom prevozu. Svaki transport predmetnog opasnog otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i upustvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13). Radi bezbednosti u saobraćaju, sva oprema se u vozilu pakuje i slaže na propisan i bezbedan način.

2.) Postojeće dozvole, odobrenja i saglasnosti

 • Izvod o registraciji privrednog subjekta od 16.07.2013.godine, izdat od strane Agencije za privredne registre, matični broj 08831009;
 • Polisa osiguranja za osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija u domaćem transportu, za slučaj štete pričinjene trećim licima- smrti, povrede ili oštećenja zdravlja, imovini i stvarima trećih lica i štete nastale usled zagađenja i sanacije životne sredine tokom transporta opasnog tereta, sa rokom trajanja na 5. godina (02.12.2013.g. - 02.12.2018.g.), izdatu od „DDOR NOVI SAD“ a.d.o.Novi Sad, pod br. 300041623, dana 05.12.2013.godine.
 • Ugovor o zakupu vozila, zaključen dana 01.12.2013.g., između zakupca: „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva i zakupodavca: Ardžil Maras, iz Novog Sada, JMBG 0104977802512, overen u Osnovnom sudu u Pančevu pod brojem 26022/2013 od 19.12.2013. godine;
 • ADR Sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača za vozila koja prevoze opasne materije;
 • Dokumentacija o opremi za sakupljanje otpada i transportnim sredstavima sa pratećom dokumentacijom.
 • Izjava operatera „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva o posedovanju ambalaže za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada, sa planom sakupljanja i transporta neopasnog i opasnog otpada i vrstama opreme za sakupljanje istog.

V. USLOVI ZA RAD

1.) Važnost dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada

1.1. Važnost dozvole

Od 17.01.2014. godine do 17.01.2019. godine.

1.2. Rok za podnošenje zahteva za obnavljanje dozvole

120 dana pre isteka važnosti ove dozvole.

2.) Upravljanje otpadom

2.1. Identifikacija otpada prema vrsti i svojstvima

Predmetni otpad je razvrstan u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik RS", br. 56/10) i to:

2.1.1. Neopasan otpad

 • 02 01 01 - muljevi od pranja i čišćenja
 • 02 02 01 - muljevi od pranja i čišćenja
 • 06 13 03 - ugljena čađ
 • 08 03 18 - otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17
 • 15 01 01 - papirna i kartonska ambalaža
 • 15 01 02 - plastična ambalaža
 • 15 01 03 - drvena ambalaža
 • 15 01 04 - metalna ambalaža
 • 15 01 05 - kompozitna ambalaža
 • 15 01 06 - mešana ambalaža
 • 15 01 07 - staklena ambalaža
 • 15 02 03 - apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02
 • 16 01 18 - obojeni metali
 • 16 01 19 - plastika
 • 16 02 16 - komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15
 • 16 06 04 - alkalne baterije (izuzev 16 06 03)
 • 16 10 02 - tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01
 • 19 09 04 - istrošeni aktivni ugalj
 • 19 12 03 - obojeni metali
 • 19 12 04 - plastika i guma
 • 20 01 01 - papir i karton
 • 20 01 36 - odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 39 - plastika
 • 20 01 41 - otpadi od čišćenja dimnjaka.

2.1.2. Opasan otpad

 • 04 02 14* - otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače
 • 06 13 02* - potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02)
 • 07 01 01* - tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti
 • 07 01 03* - organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti
 • 07 01 08* - ostali talozi i ostaci od reakcija
 • 07 01 10* - ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
 • 07 01 11* - muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 08 01 11* - otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 01 13* - muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 01 17* - otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 01 21* - otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka
 • 08 04 09* - otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 11 01 16* - mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
 • 12 01 07* - mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
 • 12 01 10* - sintetička mašinska ulja
 • 13 01 13* - ostala hidraulična ulja
 • 13 02 08* - ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 03 10* - ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
 • 13 05 01* - čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/ voda
 • 13 05 02* - muljevi iz separatora ulje/ voda
 • 13 05 03* - muljevi od hvatača ulja
 • 13 05 06* -ulja iz separatora ulje/ voda
 • 13 05 07* - zauljena voda iz separatora ulje/ voda
 • 13 05 08* - mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/ voda
 • 15 01 10* - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
 • 15 02 02* - apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama
 • 16 01 07* - filteri za ulje
 • 16 03 03* - neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 16 03 05* - organski otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 16 06 01* - olovne baterije
 • 16 07 08* - otpadi koji sadrže ulje
 • 16 07 09* - otpadi koji sadrže ostale opasne supstance
 • 19 08 06* - zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole
 • 19 08 07* - rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača
 • 20 01 13* - rastvarači
 • 20 01 21* - fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu
 • 20 01 29* - deterdženti koji sadrže opasne supstance
 • 20 01 35* - odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente.

2.2. Sakupljanje otpada

Sakupljanje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji republike Srbije će se vršiti u skladu sa zakonskom regulativom i na adekvatan način, a uz saglasnost lokalnih samouprava (grada, odnosno opštine) na čijoj teritoriji se vrši sakupljanje navedenog otpada ili na osnovu ugovora koje operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva sklopio sa preduzećima koja poseduju otpad.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da prilikom preuzimanja neopasnog otpada popuni i overi jedan primerak Dokumenta o kretanju otpada, u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13), i isti čuva najmanje dve godine.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da prilikom preuzimanja opasnog otpada popuni i overi jedan primerak Dokumenta o kretanju opasnog otpada, u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, br. 114/13), i isti čuva trajno.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da vodi urednu evidenciju o preuzetim količinama otpada.
Sakupljanje neopasnog otpada se vrši u komunalnim metalnim kontejnerma.
Sakupljanje opasnog otpada se vrši u specijalnim kontejnerima sa poklopcem koje operater postavlja na lokaciji generatora otpada. Sredstva za sakupljanje opasnog otpada, sa svim svojim sastavnim delovima treba da budu otporna na opasan otpad koji se nalazi u njima.
Prilikom sakupljanja opasan otpad se pakuje i obeležava na način kojim se obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Sredstva za sakupljanje opasnog otpada se redovno održavaju, čiste i ne koriste se nakon isteka utvrđenog roka upotrebe.
Sredstva za sakupljanje opasnog otpada se redovno kontroliišu kroz redovne preglede u pogledu oštećenja, curenja, korozije ili drugog oblika oštećenja. Opasan otpad se posebno sakuplja. Sredstva za sakupljanje opasnog otpada moraju imati važeći Sertifikat o ispravnosti za sakupljanje određenog opasnog otpada.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva da se pridržava normi i standarda o vrsti ambalaže za sakupljanje opasnog otpada.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da sakupljene količine neopasnog i opasnog otpada predaje operaterima koji imaju dozvolu za skladištenje i / ili tretman predmetnog otpada izdatu od strane nadležnog organa za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u stanju u kakvom ga je primio od proizvođača ili vlasnika otpada.

2.3. Transport otpada

2.3.1. Uslovi za transport neopasnog otpada

Operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, odobrava se transport neopasnog otpada (navedeno u tački 2.1.1.) na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i propisima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaju.
Transport neopasnog otpada će se obavljati drumskim saobraćajem sa adekvatno opremljenim vozilima za prevoz neopasnog otpada u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara i istovara, kako bi se sprečilo zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.
U slučaju zagađena nastalog u toku transporta prevoznik otpada je odgovoran za čišćenje i otklanjanje zagađenja životne sredine.
Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, može da obavlja transport neopasnog otpada (navedenog u tački 2.1.1.) u drumskom saobraćaju, u skladu sa ovom dozvolom, zakupljenim prevoznim sredstvom na osnovu ugovora o zakupu vozila.
Prevoznik otpada je obavezan da o svakom izvršenom transportu otpada vodi evidenciju. Kretanje otpada prati Dokument o kretanju otpada.
Obavezuje se ,,HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da čuva kompletirani Dokument o kretanju otpada najmanje dve godine.
Prevoznik otpada se obavezuje da za vreme prevoza otpad preduzme sve mere opreza u skladu sa propisima kao i da prevoz i rukovanje obavljaju punoletna i stručno osposobljena lica.
Prevoznik otpada transportuje otpad samo na odredište koje je odredio pošiljalac, a ako se otpad ne može isporučiti na odredište, prevoznik vraća otpad pošiljaocu.

2.3.2. Uslovi za transport opasnog otpada

Operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, odobrava se transport opasnog otpada (navedenog u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i posebnim propisima kojima se bliže propisuju uslovi i način obavljanja prevoza opasnog tereta.
Transport opasnog otpada obuhvata, pakovanje, predaju opasnog otpada na prevoz, vršenje prevoza, isporuku opasnog otpada, mere koje se moraju preduzeti u pripremi opasnog otpada za prevoz pri pakovanju, utovaru, istovaru, vaganju, utakanju, pretakanju, istakanju i drugim usputnim manipulacijama sa opasnim otpadom, kao i primopredaja transportnih sredstava.
Transport opasnog otpada vrši se na način da se ne dovede u opasnost život i zdravlje ljudi, obezbede i preduzmu mere zaštite od udesa i druge mere utvrđene zakonom. Prevozna sredstva kojima se vrši transport opasnog otpada moraju biti tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima.
Transport opasnog otpada mogu da vrše lica koja su stručno osposobljena za rukovanje, učestvovanje u pripremi za prevoz, utovar, pretovar, istovar i prevoz opasnih materija.
U slučaju zagađenja nastalog u toku transporta prevoznik otpada je odgovoran za čišćenje i otklanjanje zagađenja životne sredine.
Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, može da obavlja transport opasnog otpada (navedenog u tački 2.1.2.) u drumskom saobraćaju, u skladu sa ovom dozvolom, zakupljenim prevoznim sredstvom - teretno vozilo, prema Ugovoru o zakupu, zaključenom dana 01.12.2013. g., između zakupca: „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva i zakupodavca: Ardžil Maras, iz Novog Sada, JMBG 0104977802512, overen u Osnovnom sudu u Pančevu pod brojem 26022/2013 od 19.12.2013. godine.
Prevoznik otpada je obavezan da o svakom izvršenom prevozu vodi evidenciju. Kretanje otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, da sakupljene količine opasnog otpada predaje operaterima koji imaju dozvolu za skladištenje i / ili tretman navedene vrste otpada, izdatu od strane nadležnog organa za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom. Opasan otpad se posebno transportuje.
Operater je dužan da prilikom transporta opasnog otpada upotrebljava tip ambalaže (sredstva za sakupljanje) koja ima odobrenje i važeći izveštaj o ispitivanju iste u skladu sa propisima iz člana 2. stav 2. i člana 7. Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS“, broj 88/10).
Obavezuje se prevoznik otpada da kompletirani Dokument o kretanju opasnog otpada čuva trajno.
Prevoznik otpada transportuje otpad samo na odredište koje je odredio pošiljalac, a ako se otpad ne može isporučiti na odredište, prevoznik vraća otpad pošiljaocu.
Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva da po isteku roka važenja Polise osiguranja za osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija u domaćem transportu istu obnovi i dostavi je nadležnom organu koji je izdao ovu dozvolu. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, kao nadležni organ može da sprovodi postupke provere kretanja opasnog otpada ako utvrdi nepravilnosti koje su utvrđene na osnovu zakonske procedure.

2.4. Izveštavanje

Obavezuje se operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva da se pridržava propisane dinamike izveštavanja prema nadležnim organima i institucijama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i posebnim propisima.
Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva je dužan da popunjava Dokument o kretanju neopasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) i isti čuva najmanje dve godine, odnosno dužan je da popunjava i dostavlja Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) i isti čuva trajno.
Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva je dužan da kopije prethodnog obaveštenja koje proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada šalje, da tri dana pre započinjanja kretanja opasnog otpada obavesti ministarstvo (organ koji je izdao ovu dozvolu) sa podacima o proizvođaču, odnosno vlasniku, vrsti i količini opasnog otpada, klasifikaciji opasnog otpada, vrsti prevoza i odredište, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik.

1. Troškove postupka izdavanja Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport otpada u iznosu od 29.040,00 dinara (i to Republička administrativna taksa za podnošenje Zahteva u iznosu od 280,00 dinara i taksa za izdavanje Rešenja o izdavanju dozvole u iznosu od 28.760,00 dinara) snosi operater.


OBRAZLOŽENjE

Operater „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva je dana 04.12.2013. godine, podneo Ministarstvu energetike, razvoja i i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu u ovom postupku, Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada (navedeno u tački 2.1.1. ) i opasnog otpada (navedeno u tački 2.1.2.) na teritoriji Republike Srbije, broj 19-00-00773/2013-05.
U postupku pripreme Dozvole za sakupljanje i transport navedenog otpada na teritoriji Republike Srbije, uzeti su u obzir: Zahtev operatera sa potrebnim podacima; rešenje o registraciji privrednog subjekta od 16.07.2013. godine, izdat od strane Agencije za privredne registre, matični broj 08831009; Polisa osiguranja za osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija u domaćem transportu, za slučaj štete pričinjene trećim licima- smrti, povrede ili oštećenja zdravlja, imovini i stvarima trećih lica i štete nastale usled zagađenja i sanacije životne sredine tokom transporta opasnog tereta, sa rokom trajanja na 5. godina (02.12.2013.g. - 02.12.2018.g.), izdatu od „DDOR NOVI SAD“ a.d.o.Novi Sad, pod br. 300041623, dana 05.12.2013.godine; Ugovor o zakupu vozila, zaključen dana 01.12.2013.g., između zakupca: „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva i zakupodavca: Ardžil Maras, iz Novog Sada, JMBG 0104977802512, overen u Osnovnom sudu u Pančevu pod brojem 26022/2013 od 19.12.2013. godine; ADR Sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača za vozila koja prevoze opasne materije; podaci o otpadu; Dokumentacija o opremi za sakupljanje otpada i transportnim sredstava sa pratećom dokumentacijom; Izjava operatera „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva o posedovanju ambalaže za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada, sa planom sakupljanja i transporta neopasnog i opasnog otpada i vrstama opreme za sakupljanje istog i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 29.040,00 dinara.
Prilikom razmatranja Zahteva, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, ceneći dokumentaciju koju je operater, privredno društvo „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, podnelo uz Zahtev, je sprovelo predviđeni postupak shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10). U vezu sa napred iznetim, Ministarstvo energetike, razvoja i i zaštite životne sredine je ocenilo da su ispunjeni uslovi za izdavanje predmetne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada (navedenog u tački 2.1.1.) i opasnog otpada (navedeno u tački 2.1.2.), te se od 17.01.2014. godine upisuje u Javni registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom pod rednim brojem 1342.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja operater može izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Dostavljeno:
- Operateru „HIGIA“ d.o.o. iz Pančeva, ul. Stevana Šupljikca br. 147/8, 26000 Pančevo;
- U Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom;
- Sektoru za kontrolu i nadzor;
- Arhivi.